U TRUNG MẠC ÁC TÍNH MÀNG PHỔI: HÌNH ẢNH LÂM SÀNG- BỆNH HỌC QUA NGHIÊN CỨU MÔ TẢ 60 TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=12210