GIÁM ĐỐC

 TS.BS NGUYỄN HỮU LÂN

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CKII NGUYỄN ĐÌNH DUY


PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CKII LÊ TIẾN DŨNG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

DS.CKI NGUYỄN THỊ MAI TRANG