Ban giám đốc

GIÁM ĐỐC

 TS.BS NGUYỄN HỮU LÂN

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CKII NGUYỄN ĐÌNH DUY


PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CKII LÊ TIẾN DŨNG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

DS.CKI NGUYỄN THỊ MAI TRANG