GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ MÔ HỌC SINH THIẾT MÀNG PHỔI

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/index.php?Content=ChiTietBai&idBai=3634