PHẢN ỨNG VỚI THUỐC CHỐNG LAO: NGHIÊN CỨU HỒI CỨU TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=9989