Phòng vật tư

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1/. Giới thiệu khoa phòng :

Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm về quản lý việc sử dụng toàn bộ các vật tư y dụng cụ, hoá chất và thiết bị y tế của bệnh viện.

2/. Chức năng và nhiệm vụ :

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến vật tư thiết bị y tế để phục vụ chuyên môn.

– Cung ứng các vật tư y dụng cụ hoá chất và thíêt bị y tế theo yêu cầu của các khoa, phòng để đáp ứng công tác khám và điều trị tại bệnh viện.

– Thống kê , quản lý việc sử dụng các loại hàng đã cung ứng và quản lý tài sản chuyên môn toàn bệnh viện.

– Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư y tế hoá chất và thiết bị theo các qui định hiện hành của nhà nước.

– Tổ chức thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thiết bị y tế loại vừa và nhỏ, đồng thời theo dõi quản lý các hợp đồng bảo trì, sửa chữa đối với các thíêt bị y tế kỹ thuật cao để đảm bảo cho máy hoạt động có hiệu quả.

– Xây dựng qui trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng thíêt bị y tế.

– Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh và lao động đặc biệt liên quan đến các loại thíêt bị y tế sử dụng trực tiếp trên người bệnh.

– Theo dõi định kỳ kiểm định về an toàn bức xạ các máy X quang, Kiểm định các thiết bị an toàn theo qui định của nhà nước.

– Kiểm kê đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

– Hàng năm lập dự trù về nhu cầu thiết bị và vật tư hoá chất và thực hiện việc mua sắm.

3/. Nhân sự :

 Tổng số : 11 người

Gồm có :

– Dược sĩ chuyên khoa 1 : 01.

– Kỹ sư : 02.

– Kỹ thuật viên : 02

– Dược trung cấp : 03

– Cử nhân : 01.

– Nhân viên khác: 02

Trưởng phòng : Dược sĩ CK 1 : Nguyễn Thị Mai Trang

4/. Hướng phát triển trong tương lai.

– Cập nhật kiến thức về các công nghệ mới trong lãnh vực thiết bị y tế.

– Quản lý vật tư tiêu hao, hóa chất, thíêt bị y tế bằng hệ thống nối mạng vi tính trong bệnh viện.

– Đáp ứng vật tư y tế đồng bộ với các thiết bị mới nhằm cập nhật kịp thời các kỹ thuật ngoại khoa ngày càng phát triển.