Phòng Điều Dưỡng

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Số điện thoại: 38550207                           Số nội bộ: 211

Email: phongdieuduong.pnt@gmail.com

Trưởng phòng: Đặng Thị Huệ

Số điện thoại: 0903663644

Email: huetp06@gmail.com

 

2. Nhân sự

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU DƯỠNG

KỸ THUẬT VIÊN

DƯỢC SĨ

TỔNG CỘNG

SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

0

ĐẠI HỌC

03

 

 

3

TRUNG HỌC

01

 

 

1

TỔNG CỘNG

04

 

 

04

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong bệnh viện để trình Ban giám đốc bệnh viện phê duyệt
 2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định.
 3. Đầu mối xây dựng các qui định, qui trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
 4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các qui định, kỹ thuật chuyên môn.
 5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng , bảo quản theo qui định.
 6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý.
 7. Phối hợp với khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
 8. Phối hợp với các khoa/ phòng thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
 9. Tham gia tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.
 10. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
 11. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công.

III. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 1. Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm làm hài lòng cho người bệnh
 2. Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp
 3. Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh
 4. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng
 5. Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng