Phòng Tài chính Kế toán

A.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG BV:

– Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán nhằm phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động của BV

– Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về pháp luật tài chính kế toán

– Căn cứ chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của BV, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và tổ chức thực hiện dự toán

– Quản lý chặt chẽ công tác thu viện phí, tham gia phối hợp trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của BV

– Tổ chức kế toán theo các quy định hiện hành. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán của BV.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, theo quy định của pháp luật.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản

– Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán theo quy định.

B.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN:

1.Bộ phận quản lý chung:

– Kế toán trưởng

– Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

– Thủ quỹ

2.Các phần hành kế toán:

– Kế toán vốn bằng tiền

– Kế toán vật liệu, dụng cụ và sản phẩm, hàng hóa.

– Kế toán tài sản cố định.

– Kế toán các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả và thanh toán nội bộ.

– Kế toán nguồn kinh phí.

– Kế toán các khoản thu.

– Kế toán các khoản chi

– Kế toán tài sản cố định.