Phòng Tài chính Kế toán

GIỚI THIỆU

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 1/ Chức năng nhiệm vụ

 • Thực hiện công tác tài chính, kế toán của bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán, ngân sách nhà nước, thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến tài chính-kế toán, ngân sách nhà nước, thuế, đấu thầu , ký kết hợp đồng kinh tế và các thỏa thuận hợp tác.
 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán thu – chi , tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt .
 • Cùng các phòng chức năng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Hướng dẫn , kiểm tra & áp dụng định mức chi tiêu theo quy chế .
 • Tổ chức bộ máy thu viện phí, phân tích cơ cấu thu ngoại trú , báo cáo quyết toán thuế & BHYT.
 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ như : vật tư tài sản, thuốc, hóa chất, thanh toán tiền hàng & theo dõi công nợ .
 • Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH. Chi trả lương , phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác …
 • Tính toán và trích nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.
 • Lập thủ tục nhận tiền hàng viện trợ từ các đề tài, dự án.Theo dõi tiến độ dự án và thực hiện thanh toán theo hợp đồng trách nhiệm đã ký .
 • Cuối kỳ kế toán năm lập và nộp các báo cáo: Báo cáo quyết toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính cho cơ quan chủ quản . Tổ chức kiểm kê tài sản , kho.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán chương trình mục tiêu y tế dân số gồm : Chương trình chống lao quốc gia khu vực Tp.HCM; các tỉnh Miền Đông Nam Bộ và tiểu dự án Quỹ Toàn cầu .Định kỳ báo cáo cho cơ quan cấp trên .
 • Kế toán nhà thuốc bệnh viện và báo cáo hoạt động kinh doanh nhà thuốc .

2/ Qui mô tổ chức :

–  11 quầy thu viện phí.

– 01 bộ phận tổng hợp số liệu thu viện phí

– 01 bộ phận kế toán chi tiết, tổng hợp

– 01 Thủ quỹ

– 01 kho lưu trữ hồ sơ

3/ Tình hình nhân sự

Gồm 38 viên chức và 05 người lao động – 6 nam & 37 nữ. Ngạch kế toán viên : 26   , chuyên viên 1 ; Kế toán viên trung cấp : 15

 • Trưởng Phòng kiêm kế toán trưởng : 1
 • Phó trưởng phòng : 1
 • Kế toán CTCL & Tiểu dự án quỹ Toàn Cầu : 1
 • Kế toán nhà thuốc : 1
 • Kế toán thanh toán, kho chi tiết : 10
 • Kế toán tổng hợp : 1
 • Thủ quỹ : 1
 • Tổ viện phí : 27

4/ Sơ đồ tổ chức & một số hình ảnh tiêu biểu :

5/ Các hoạt động khác :

 • Là thành viên các tổ chuyên gia , tổ thẩm định các gói thầu của bệnh viện .
 • Là thành viên ban khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân & nhân viên y tế .
 • Là thành viên ban chỉ đạo điều phối phòng khám ngoại trú .

6/ Định hướng phát triển :

 • Xây dựng đội ngũ viên chức năng động & chuyên nghiệp – có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc & ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin .
 • Nâng cao tinh thẩn tập thể , ý thức trách nhiệm vì cộng đồng & văn hóa công sở cho mỗi viên chức , người lao động .
 • Tăng cường công tác quản lý nguồn thu & kiểm soát chi tiết kiệm , hiệu quả .