Phòng Quản Lý Chất Lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

Chất lượng khám, điều trị bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người; đặc biệt là những người ốm đau phải nhập viện điều trị. Ngày 12/07/2013, Thông tư 10/2013/TT-BYT của Bộ Y tế (BYT) về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời, yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện. Ngay sau đó, với Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Phòng quản lý chất lượng bệnh viện trực thuộc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ngày 13/11/2014 Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng (P.QLCL).

1.Mục đích

Thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Lao & bệnh Phổi của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện Phạm Ngọc Thach là 6 cán bộ, trong đó:

– Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thiện Minh

– Phó phòng: CKI. ĐD. Nguyễn Hồng Loan.

– 4 nhân viên nữ
3. Chức năng, Nhiệm vụ và các hoạt động
P.QLCL là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện thuộc các lĩnh vực sau:
a) Xây dựng đề án, kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trung – dài hạn trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
d) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với các phòng chức năng và 5 ban chuyên môn của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

f) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu
chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
g) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
h) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

4. Định hướng phát triển

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự của Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện theo Thông tư số 19/2013/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;
Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện;
Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người bệnh;
Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT và Quyết định số 6858/QĐ-BYT;
Tham mưu cho Giám đốc xây dựng các quy định về quản lý chất lượng bệnh viện;

5. Hình ảnh hoạt động