Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

GIỚI THIỆU
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM 2023

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa/phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện cũng như tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
1. Mục đích:
Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
2. Cơ cấu tổ chức nhân sự:
2.1. Tổ chức nhân sự:
Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là 14, bao gồm:
– Quản lý điều hành phòng: Ths.BS. Nguyễn Văn Song.
– Phó trưởng phòng: BS.CKII. Trần Nhật Quang.
– 12 nhân viên.
2.2. Các tổ chuyên môn:
– Tổ Thống kê – Y vụ.
– Tổ Nghiên cứu khoa học.
– Tổ lưu trữ.
3. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:
3.1. Nhân sự Phòng Kế hoạch Tổng hợp là thành viên của các Ban trong hệ thống Quản lý chất lượng bệnh viện:
– Ban Phác đồ điều trị.
– Ban An toàn người bệnh.
– Ban An toàn môi trường.
– Ban Phòng chống thuốc lá.
– Tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe.
3.2. Nhân sự Phòng Kế hoạch Tổng hợp là thành viên/thư ký của các Hội đồng:
– Hội đồng Phát triển kỹ thuật cận lâm sàng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
– Hội đồng Quản lý lao kháng đa thuốc tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
– Hội đồng Thuốc và điều trị.
– Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.
– Hội đồng Chẩn đoán, điều trị, theo dõi bệnh nhân không có bằng chứng vi sinh và giải phẫu bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
– Hội đồng Khoa học công nghệ.
– Hội đồng Chuyên môn cấp bệnh viện.
– Tổ chuyên trách Bảo hiểm Y tế.
– Hội đồng Xét tuyển viên chức của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
– Đơn vị Thông tin thuốc.
– Hội đồng Điều trị bệnh nhân ung thư Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch;
– Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện.
– Tổ thương thảo về nghiên cứu hợp tác, nghiên cứu gia công với các đối tác tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
– Hội đồng Đào tạo viên chức, người lao động.
– Hội đồng Xác định giá trị tài liệu.
– Hội đồng Kiểm kê kho cuối năm.
– Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
3.3. Chức năng, nhiệm Vụ và các hoạt động của Phòng Kế hoạch Tổng hợp:
– Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới; phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
– Tổ chức hội nghị, hội thảo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn về bệnh lý hô hấp.
– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
– Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
– Tổ chức công tác hội chẩn liên viện.
– Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
– Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.
– Phối hợp với BHYT để giải quyết các vấn đề chuyên môn và thủ tục hành chính có liên quan.
– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Ban Giám đốc và cơ quan cấp trên.
– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn (Cập nhật phác đồ điều trị – quy trình kỹ thuật, giám sát tuân thủ điều trị, bình bệnh án, kiểm tra hồ sơ xuất viện, danh mục kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, hội nghị hội thảo, đào tạo liên tục….).
– Giải quyết công việc hành chính:
o Tiếp công dân, tiếp nhận, theo dõi và giải quyết các phản ánh qua đường dây nóng, đơn thư khiếu nại của người dân có liên quan đến hoạt động chuyên môn của Bệnh viện theo sự phân công của Ban Giám đốc.
o Giải quyết những yêu cầu của người dân, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm về tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, in sao phim….
o Phúc đáp các công văn từ các đơn vị khác.
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định.
– Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện.
4. Các hình ảnh hoạt động:

4.1. Sơ đồ tổ chức Phòng:

4.2. Hình ảnh thành viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

5. Hướng phát triển trong tương lai:
Bên cạnh công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện và tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện, Phòng Kế hoạch Tổng hợp cũng tập trung phát triển các nội dung:
– Ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về lao và bệnh phổi.
– Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động của phòng.