NHẬN DIỆN NHÓM DÂN SỐ CÓ NGUY CƠ CAO BỊ LAO PHỔI KHÁNG ĐA THUỐC

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=8188