ĐỐT U PHỔI ÁC TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN Ở BỆNH NHÂN KHÔNG THỂ PHẪU THUẬT: NGHIÊN CỨU LOẠT CA LÂM SÀNG TRÊN 32 BỆNH NHÂN

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=12208