BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, NỘI SOI PHẾ QUẢN, HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA U THẦN KINH NỘI TIẾT CARCINOID KHÍ PHẾ QUẢN PHỔI ĐIỂN HÌNH VÀ KHÔNG ĐIỂN HÌNH

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=12738