HIỆU QUẢ LÂM SÀNG DÀI HẠN CỦA ĐIỀU TRỊ LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG IODOPOVIDONE HOẶC TALC NHŨ TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH THỨ PHÁT LƯỢNG NHIỀU

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=4443