HÌNH ẢNH LÂM SÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC CỦA U PHỔI LAO SO VỚI U PHỔI LÀNH TÍNH KHÔNG LAO

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=7216