HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, X QUANG CỦA BƯỚU TRUNG THẤT: NGHIÊN CỨU LOẠT CA LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=12741