Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên Lao và bệnh phổi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch năm 2020