TÍNH AN TOÀN CỦA ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BẰNG BƠM TALC NHŨ TƯƠNG QUA ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI: BÁO CÁO 75 TRƯỜNG HỢP

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=3823