U TRUNG MẠC NHÂN 18 TRƯỜNG HỢP U TRUNG MẠC MÀNG PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=7298