Thông báo về an ninh trật tự tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch