QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030

QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030

Khi điều kiện kinh tế xã hội của Đất nước Việt Nam phát triển, chất lượng cuộc sống thay đổi, hướng tới mục tiêu công bằng trong xã hội. Vì vậy  các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt,  hoàn cảnh khó khăn cần có cuộc sống tốt hơn.Hiện nay các tổ chức xã hội có mặt tất cả mọi nơi, ở đâu người dân cần giúp đỡ đều có tổ chức công  tác xã hội. Nắm bắt được xu thế nhu cầu công tác xã hội, các trường Đại học đã có ngành công tác xã hội, đào tạo nhân lực công tác xã hội bài bản, có nhiều kỹ năng phục vụ cho cộng đồng.

Ngày 22/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 112/QĐ-TTg về ban hành chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 nhằm đẩy mạnh phát triển Công tác xã hội tại các ngành, các cấp phù hợp với điều kiện Phát triển kinh tế – xã hội.  Theo đó, Các mục tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2030 được chia thành: giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026 -2030, trong đó, các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đơn cử như:

 – Đạt 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội,có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội.

– Đạt cơ cấu tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ xã hội;

– Tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội năm 2025 tăng 20% với năm 2020;

– Có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội;

– Bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, bị nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân chất độc hóa học, khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Với các mục tiêu trên, Thủ tướng đã nêu ra các NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP, trong đó nổi bật các nội dung 

– Nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công tác xã hội, dịch vụ công tác xã hội, trong đó, nghiên cứu quy định rõ vai trò, nhiệm vụ, quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội của cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trong các ngành, lĩnh vực: bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy, giáo dục, y tế, trại giam, trường giáo dưỡng, tư pháp, lao động – thương binh và xã hội và trong các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội;

– Hoàn thiện, ban hành mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công tác xã hội của các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trại giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

-Nghiên cứu, đề xuất áp dụng ngạch, bậc lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề và chế độ phụ cấp đặc thù khác đối với công chức, viên chức công tác xã hội phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, bảo đảm tương quan giữa các ngành, nghề.

– Giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng;

– Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về phát triển công tác xã hội thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật về công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Phòng Công Tác Xã Hội