Công tác xã hội Việt Nam: Tiên phong – Chuyên nghiệp – Kết nối

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về việc lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”. Đây là dịp để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của những người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.
Với chủ đề : Tiên phong – Chuyên nghiệp – Kết nối nhằm:
  • Nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và viên chức về giá trị của hoạt động cộng tác xã hội trong ngành y tế;
  • Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong ngành y tế;
  • Thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động công tác xã hội trong ngành y tế.