Quyết định 2096/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-TTg và Quyết định 1929/QĐ-TTg Chương trình phát triển công tác xã hội

Quyết định 2096/QĐ-TTg 2021 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-TTg và Quyết định 1929/QĐ-TTg Chương trình phát triển công tác xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 2096/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030.

Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm để thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Mục III Điều 1 (kinh phí thực hiện) của Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Mục IV Điều 1 (kinh phí thực hiện) của Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 như sau:

Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, hội, đoàn thể liên quan và địa phương; các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và quy định của pháp luật về đầu tư công. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để triển khai nội dung của Chương trình. Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện một số nội dung hoạt động: Xây dựng, triển khai nhân rộng mô hình; đào tạo và nâng cao năng lực.