Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022

MẪU BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN

HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

https://drive.google.com/drive/folders/1eLx0-JBl6RbopVQSRiteMT303ulgfdqe?usp=sharing