Thông báo mời chào giá về việc Sửa chữa thang máy số 5 khu B (P.HCQT).