Thông báo mời chào giá về việc sửa chữa thang máy số 11 tại Khu Khám (P.HCQT)