Thông báo mời chào giá về việc photo sổ trả kết quả xét nghiệm vi sinh theo đề xuất của khoa Vi Sinh (P.HCQT)