Thông báo mời chào giá về việc photo phiếu theo dõi và chăm sóc (cấp 1), phiếu theo dõi và chăm sóc (cấp 2-3), phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa theo đề xuất của phòng Điều dưỡng (P.HCQT)