Thông báo mời chào giá về việc photo Hợp đồng làm việc theo đề xuất của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (P.HCQT)