Thông báo mời chào giá về việc mời chào thuốc năm 2024-2025 (Khoa Dược)