Thông báo mời chào giá về việc mời chào thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch năm 2024-2025 (Nhà thuốc bệnh viện)