Thông báo mời chào giá về việc in tờ rơi truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh lao theo đề xuất của Khoa Khám (P.HCQT)