Thông báo mời chào giá về việc in màu và ép nhựa bảng nhận diện vòng tay theo đề xuất của Phòng Quản Lý Chất Lượng (P.HCQT)