Thông báo mời chào giá về việc cung cấp vít, tắc kê theo đề xuất của tổ Sửa chữa (P.HCQT)