Thông báo mời chào giá về việc cung cấp vật liệu điện theo đề xuất của Tổ Sửa Chữa (P.HCQT)