Thông báo mời chào giá về việc cung cấp thùng nhựa có nắp theo đề xuất của khoa C6 (P.HCQT)