Thông báo mời chào giá về việc cung cấp thẻ nạp điện thoại theo đề xuất của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Tổ Nghiên Cứu Khoa Học (P.HCQT)