Thông báo mời chào giá về việc cung cấp silicon theo đề xuất của tổ Sửa chữa (P.HCQT)