Thông báo mời chào giá về việc cung cấp ống mực máy photocopy theo đề xuất của phòng Tổ chức Cán bộ (P.HCQT)