Thông báo mời chào giá về việc cung cấp ống mực máy photo theo đề xuất của khoa Khám (P.HCQT)