Thông báo mời chào giá về việc cung cấp mộc dấu theo đề xuất của khoa B4 (P.HCQT)