Thông báo mời chào giá về việc cung cấp khăn có lỗ 0,5×0,5m theo đề xuất của khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn (P.HCQT)