Thông báo mời chào giá về việc cung cấp hóa đơn điện tử (P.CNTT)