Thông báo mời chào giá về việc cung cấp ghế đá theo đề xuất của khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (P.HCQT).