Thông báo mời chào giá về việc cung cấp đồng hồ bấm giây theo đề xuất của Khoa Vi Sinh (P.HCQT)