Thông báo mời chào giá về việc cung cấp điện thoại bàn theo đề xuất của khoa Khám bệnh (P.HCQT)