Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bảo hiểm vật chất xe và bảo hiểm trách nhiệm nhân sự bắt buộc cho phương tiện ô tô y tế lưu động của bệnh viện (P.HCQT)