Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Y, Bác sĩ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (P.HCQT)