Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mở rộng bảo hiểm rủi ro tài sản cho các máy móc thiết bị chuyên môn của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch năm 2023 – 2024 (P.HCQT)