Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bảng từ theo đề xuất của tổ Viện phí (P.HCQT)