Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bản quyền web protection của phần mềm tường lửa Sophos (P.CNTT).